Jdi na obsah Jdi na menu
 


vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělání - stahuj

 

Úvod – identifikační údaje   

 

   

PŘEDKLADATEL PROGRAMU:                    Mateřská škola Červená Hora

 

ADRESA:                                                    Červená Hora  58 Červený Kostelec, 549 41

 

TELEFON:                                                    491 461 094

 

E-MAIL ADRESA:                                        ms.ch@seznam.cz

 

ZŘIZOVATEL:                                               Obec Červená Hora

 

ŘEDITELKA ŠKOLY:                                     Helena  Hartmanová

 

UČITELKA:                                                  Naděžda Kábrtová

 

KUCHAŘKA:                                                 Jiřina Vavrincová

 

ŠKOLNICE:                                                   Hana  Šimková

 

                                                                            

 1. Charakteristika školy

Mateřská škola sídlí v budově bývalé základní školy, postupně prošla vnitřními úpravami, ve  třídě se snížil strop, vyměnilo se topení,  vyměnila  se okna a celá budova se zateplila. První patro patří škole / jednotřídní/, v přízemí je sídlo obecního úřadu, knihovna a tělocvična, kterou využíváme na některé společné akce s rodiči nebo kamarády z jiných MŠ, kteří si k nám jezdí pohrát.  Dále místnosti potřebné k zajištění celodenního provozu.

Celkem má škola jednu smíšenou třídu, s hygienicky schválenou kapacitou 26 dětí. Prostorná třída, bývalá ložnice ,dnes slouží jako prostor pro hru a hlavně jako ,,jeskyně“ / název si vymyslely děti/ místnost pro dramatickou a hudební výchovu. Byla provedena rekonstrukce šatny /  jedna řada nového  nábytku/

Máme krásnou zahradu, bohužel některé dřevěné herní prvky již dosluhují a z důvodu bezpečnosti budou nahrazeny .  Na zahradě je dostatek zeleně ,je vybavena pískovištěm, bezpečným typem laviček, průlezek, děti mají dostatek možností pro pohybové činnosti, herní aktivity. Pro hry využíváme blízké tenisové hřiště a park s průlezkami. Okolí školy je nádherné, Ratibořice, Boušín, Rýzmburk, blízká řeka Úpa nás stále  lákají svou krásou a my ji využíváme k procházkám, poznávání historie našeho kraje, zkoumání přírody. Díky vhodné poloze mateřské školy využíváme blízký les k vycházkám a výletům. Děti poznávají krajinu, lesy, louky a mají ten nejbližší kontakt s přírodou a toto se příznivě odráží i na jejich zdravotním stavu. Celkově krásná příroda umožňuje náš vzděl.program plnit dokonale.

Dětem nabízíme milou a příjemnou atmosféru, herní pohodu, individuální přístup, harmonické vztahy ve třídě, důvěru a pochopení.

V letošním školním roce není škola plně obsazena.

 

 1. Podmínky vzdělávání

MŠ pracuje podle vlastního vzdělávacího programu,jehož základem je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Snažily jsme se o to, aby náš školní vzdělávací program navazoval na obecný rámec RVP s využitím konkrétních podmínek ve škole. Základními principy vzdělávání je respektování rozdílných potřeb dětí,cílem není dovést všechny děti na stejnou výkonnostní úroveň, ale vytvořit co nejlepší podmínky pro přirozený osobnostní rozvoj,spokojený život a úspěšné vzdělávání každého z nich. Jelikož jsme smíšená třída, snažíme se o to,aby soužití dětí bylo přiměřené , aby starší pomáhaly mladším,ale tak, aby nebyly využívány. Dbáme na prohlubování kamarádství.

Poloha naší mateřské školy nám umožňuje zohledňovat v našem vzdělávacím programu možnost přímého pozorování a úzký kontakt se změnami v přírodě během celého roku.Snažíme se vést děti k vytváření pozitivního vztahu k přírodě a k místu kde žijí. Učíme je poznávat a chápat souvislosti mezi jevy živé a neživé přírody, porozumět některým přírodním jevům, dodržovat zásady ekologie.                                                                    

Věcné podmínky:  

Mateřská škola má dostatečné a vyhovující prostory. Prostory, osvětlení,zatemnění vyhovuje hygienickým normám. Nový nábytek ve třídě, odpovídající bezpečnostním podmínkám a estetickému vzhledu. Hračky i jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samy nabídnout, eventuálně požádat. Hračky i pomůcky jsou pro všechny věkové skupiny, pracovní materiál je volně dostupný a využívaný.

Šatna v přízemí má nový barevný nábytek, botníky a lavičky. K ochraně dětí i zaměstnanců slouží nově nainstalované, elektronicky zabezpečené vchodové dveře, které zabraňují nekontrolovatelnému příchodu a odchodu ze zařízení.

Bývalá ložnice, dnes herna pro dramatickou školičku, hudební chvilky, skupinové hraní apod. Dále je zde nainstalován počítač pro potřeby pedagogických pracovnic a počítač pro děti, který využíváme především při odpoledních zájmových aktivitách, tiskárna a knihovna. Zahrada je velká, udržovaná. V současné době řešíme s obcí výměnu některých dřevěných prvků, které se nám zdají z hlediska bezpečnosti nevhodné.  Děti mohou využívat houpačky / pružinový pejsek, hnízdo a vahadlovou houpačku/. O zahradu pečuje kolektiv školy svépomocí, trávu seče OÚ, který nám pomáhá s údržbou zeleně.

 

Životospráva:

Dětem je poskytována plnohodnotná strava, vyvážená strava. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Děti do jídla nenutíme, ale postupně a hlavně příkladem zvykáme na jiné chutě. Jídlo si berou samy, malým dětem pomáhají uč.

Děti mají dostatek tekutin pro dodržování pitného režimu ve třídě i na zahradě. Mohou si kdykoliv nalít z konvice umístěné na viditelném místě. Každý má svůj hrníček se značkou. Každodenní pobyt venku,délku pobytu venku přizpůsobujeme počasí.

Děti po obědě odpočívají,respektujeme individuální potřeby spánku. Děti které neusnou relaxují při klidných činnostech ve třídě či herně.

Děti mají dostatek volného pohybu, vyvážené střídání spontánních a řízených činností během dne zařazujeme motivační cvičení pro radost z pohybu i zdraví.

Děti jsou každodenně vedeny k upevňování hyg.návyků, včetně čištění zubů. Všichni zaměstnanci se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu.

V letošním roce měníme způsob péče o lůžkoviny a ručníků. Praní zajistí firma, zabívající se praním prádla pro organizace.     

                       

Psychosociální  podmínky

Jedním z našich cílů je, aby se děti i dospělí cítili v MŠ dobře a bezpečně. Pro dobrý základ této myšlenky je důležitá správná adaptace. Každé dítě má na přizpůsobení tolik času,

kolik potřebuje. Zohledňujeme i individuální požadavky rodiče. Rodiče mohou být v tomto období přítomni a zapojovat se do dění libovolnou měrou, třeba i po celou dobu adaptačního pobytu dětí v mateřské škole. Všechny děti mají rovnocenné postavení. Vedeme je k tomu, aby chápaly, že všichni jsou si rovni. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, vzájemnou pomoc a podporu zvláště mezi staršími a mladšími dětmi.Třída je pro děti kamarádským prostředím, kde se děti dovedou navzájem respektovat a naslouchat. Na začátku roku si děti společně s učitelkami vytváří pravidla, učí se podle nich žít v kolektivu tak, aby se cítily šťastně a spokojeně.Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, které jsou stanoveny.

Naší prioritou je nenásilně ovlivňovat vztahy, jelikož ve třídě převažují chlapci je důležité sledování problémových situací a hledání jejich řešení společně s dětmi.

  Ve vztazích mezi dospělými a dětmi usilujeme o vzájemnou důvěru, toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Plně respektujeme rodinnou výchovu. Uplatňujeme pedagogický styl s nabídkou, dítě dostává na výběr a rozhoduje samo o své činnosti.

                                                                

Organizace:  

Organizace chodu školy upravuje Školní řád se kterým jsou rodiče i zaměstnanci seznámeni.

Organizace průběhu dne je dána rámcově,je možné ji dle potřeb a okolností upravovat a měnit. Snažíme se o vyvážený poměr spontánních a řízených činností.

Pobyt venku zařazujeme každodenně 2 hod.denně, podle počasí lze prodloužit, či zkrátit. Navštěvujeme kulturní akce v Červeném Kostelci.

Nabízíme účast na plaveckém výcviku a velice se nám osvědčil lyžařský výcvik, který na přání rodičů budeme opět pořádat.

Nadstandardní aktivity probíhají formou hry, bezúplatně v dopoledních hodinách tak,aby byly přirozeně začleněny do vzdělávacího programu. Tyto programy jsou zaměřeny k určitému specific.tématu, které jsou realizovány v rámci celé školy, smysluplně a účelně doplňují vzdělávací nabídku.

                                                                                      

Uspořádání dne:

06.30 - 07.30     scházení dětí, ranní hry dle přání dětí, pitný režim  

07.30 - 10.00    ranní hry, didakticky cílené činnosti ve skupinách i individuálně, ranní cvičení, komunikační kruh, grafomotorika, dramatika

08.45 - 09.00      hygiena, svačina

10.00 - 10.00      pobyt venku

12.00 - 12.30      hygiena, oběd / v případě většího počtu dětí dělení /

12.30 - 14.00      hygiena, odpočinek, náhradní nespavé aktivity

14.00 - 15.30      průběžná odpolední svačina, odpolední zájmové činnosti

Školní řád.   příl.1

Pracovní doba pedagogických a provozních zaměstnanců. příl.2

 

Řízení:

Vzhledem k velikosti školy je možné provádět každodenní rozhovory o vývhovně vzdělávacím procesu, o problémech, které se při běžném provozu vyskytují. Závažnější se řeší na provozních a pedagog.poradách. Povinnosti a pravomoci každého jsou jasně vymezeny, všichni znají své kompetence, které jsou obsaženy v pracovních náplních.

Funguje informační systém mezi pracovníky školy i mezi rodiči a MŠ. Preferujeme osobní komunikaci, informační nástěnky, měsíční zpravodaj s přehledem činností ,,Klubíčko“. Jsou stanovena pravidla a plán DVPP.

Spolupráce se zřizovatelem je  na dobré úrovni. Převládá spíše zájem o materiální podmínky školy. K sepjetí školy a obce přispívají veřejná vystoupení, výstavky , podílíme se na kulturních akcích v obci, zdobíme OÚ při slavnostních příležitostech. Společně s obcí organizujeme sběr starého papíru. Z  peněz  financujeme mimořádné akce, nakupujeme pomůcky, zajišťujeme pohoštění, dárky na rozloučenou s předškoláky.

     

III. Personální zajištění:

       Ředitelka :           Helena Hartmanová

       Učitelka:              Naděžda Kábrtová

       Kuchařka:            Jiřina  Vavrincová

       Školnice:              Hana  Šimková                                                                                                               

Pracovní tým je již několik let stabilní, obě učitelky mají předepsanou pg.způsobilost, školnice a kuchařka. Učitelky se pravidelně účastní dalšího vzdělávání.  Všechny pracovnice se řídí příslušnými pracovními předpisy. Směny jsou stanoveny s ohledem na dodržování bezpečnosti dětí. V případě nutnosti jsou pověřeny spoluúčastí  provozní pracovnice. Vztahy ve škole jsou přátelské, dochází i k osobním setkáním mimo zařízení, například při kulturních a společenských akcích. Snažíme se o klidné a vstřícné prostředí.

 

IV. Spoluúčast rodičů

Nejvýznamnějšími partnery jsou rodiče dětí. Spolupráci začínáme již v adaptační době, ale i v dalším průběhu života dítěte v mateřské škole je rodičům umožněno setrvat ve třídě libovolnou dobu /nesmí narušovat program /. Rodiče mají možnost podílet se na dění a programech konaných mateřskou školou. Máme radost z každého nápadu, námětu, pomoci z řad rodičů. Pořádáme společná odpoledne, tyto akce napomáhají k poznávání, společným prožitkům, k získání důvěry, porozumění a respektu. Rodiče mohou denně projednávat drobné připomínky s příslušnou učitelkou.  

 Jsou průběžně informováni o prospívání dětí, o pokrocích a rozvoji i učení. Obě strany se domlouvají na společném postupu, či řešení v zájmu dítěte.

Do budoucna chceme v této spolupráci pokračovat a rozvíjet pěkné vztahy.

Společné akce tradičně pořádané:

První setkání – seznámení s programem školy, hlavně pro rodiče nových dětí

Výtvarné dílny pořádané k určitým příležitostem

Adventní vystoupení – rozsvícení stromečku v Červené Hoře, koncert v kapličce na Žernově

Mikuláš – rodiče se převlékají za postavy, nadílka- sponzorské dárky

Pohoštění, pečení – rodiče připravují dětem na některé slavnostní příležitosti / Vánoce, rozloučení /

Focení –jednou ročně necháme vyfotit celé rodiny, sourozence, kamarády , dále vánoční focení, které většina rodičů využívá jako dárek

Rozloučení s předškoláky – odpoledne her, soutěží, legrace do které zapojíme rodiče

Koncerty, divadelní představení v rámci školy, nebo z nabídky MKS v Červeném  Kostelci

Základy předplavecké výchovy – jen pro předškolní děti

Lyžařský kurz – pro děti od 4 let

Polodenní výlety do přírody / Havlovice, Červený Kostelec/

Jeden celodenní výlet

Některé akce vzniknou nápadem během roku, nebo za přispění právě rodičů / exkurze, výlety/  

                                                                    

V. Organizace  vzdělávání

Do mateřské školy přijímáme z pravidla děti od 3 let věku na základě písemné žádosti rodičů. Jsme jednotřídní škola, děti k nám dojíždějí z několika okolních vesnic. / Žernov, Všeliby, Slatina  nad Úpou/ V současné době se k nám hlásí také děti z Červeného Kostelce. Vzdělávání je u nás založeno na práci s dětmi blízkými, srozumitelnými celky. Využíváme běžných životních situací a nahodile vzniklých okolností. Snažíme se pracovat ve skupinkách,prožitkovým učením. Vycházíme z třídního plánu. Jsme jednotřídní mateřská škola, na hlavní řízenou činnost se 2x v týdnu děti dělí na mladší děti a předškoláky. Obě skupiny se během týdne vystřídají na dramatickém kroužku, grafomot. cvičení, přípravě předškoláků na školu, náročnějších výtvarných technikách. Takto dělené dny se nám osvědčily.

 

                                                               Popis a formy vzdělávání

Činnosti spontánní – ranní aktivity, pobyt venku, odpolední aktivity

*ranní aktivity – může a nemusí začít ve skupinkách s určitou činností

*pobyt venku – pohybové aktivity na zahradě i na vycházce

*činnosti řízené – práce s dětmi ve skupinkách, prožitkové učení

*činnosti relaxační – odpočinek, využití relaxační hudby

*činnosti nadstandardní – grafomotorika, dramatická školička ,, KAMÍNEK“ , výtvarné   činnosti s dětmi a rodiči, plavecký kurz

Hlavní formou činnosti dítěte je hra.

Využíváme her individuálních- u nejmenších dětí, hry párové, skupinové.

Hry tvořivé, námětové, dramatizující i konstruktivní

V procesu vzdělávání uplatňujeme metody

Slovní: návody, vysvětlení, popis, vyprávění, rozhovor, předčítání

Názorné: pozorování, předvádění, pokus, vycházka

Ve vzdělávacím procesu jsme si vědomy nutnosti individuálního přístupu k dětem, různé náročnosti pro věkové skupiny, proto se 2x v týdnu třída dělí na starší a mladší děti, kde plní úkoly přiměřené věku.

    

S kým si hrajeme a spolupracujeme:

 

Naši kamarádi ze školek a škol: MŠ Olešnice – jezdíme plavat, závodíme, společně výletujeme                                                                

                                                                     

VI. Pravidla pro vnitřní hodnocení dětí a evaluaci školy

Přehled evaluační činnosti školy má být přehledem o tom, jak naše škola pracuje se zpětnou vazbou a je zaměřena na :

 1. Přehledy činností, které probíhají na úrovni školy – provádí ředitelka, sleduje, vyhodnocuje podmínky a to jednak materiální, bezpečnostní, organizační, ale především pedagogické, hygienické,formy práce, dodržování stanovených zásad. Školní evaluace probíhá slovním hodnocením
 2. Přehledy činnosti na úrovni třídy –denní zápis do třídní knihy, běžné pozorování, příležitostné i pravidelné rozhovory /kolegyně, rodiče, děti /, evaluace tématu – zda byli dotčeny všechny cíle, s kterými cíli budeme pracovat dále v dalších tématech,1x týdně písemné zhodnocení po ukončení

* jak byla u dětí rozvíjena osobnost a schopnost k učení

*s jakou morální hodnotou se děti seznámily

*jak byly děti tématy zaujaty

*co se naučily

 

 1. Přehledy sledování a hodnocení výsledků vzdělávání dětí – učitelky sledují rozvoj a osobní vzdělávací pokroky u každého dítěte zvlášť a důležité informace dokumentují, vyhodnocují a tím mu zajistí odpovídající podporu v rozvoji. Záznamy 2x ročně, průběžně postřehy, úspěchy, radosti i starosti dětí.Tyto záznamy jsou zcela důvěrné a přístupné pouze učitelkám a rodičům / přehled o rozvoji dítěte- diagnostické listy, portfolio dítěte – grafické listy, výkresy.

                     

 Charakteristika školního vzdělávacího programu

 

Školní vzdělávací program je ucelený systém předškolní výchovy na kterém pracujeme a dotváříme jeho aktuální podobu. Jsme jednotřídní mateřská škola. Specifikum naší mateřské školy je v tom, že jsme na vesnici, blízko přírodě. Právě příroda nám dává nepřeberné množství aktivit a příležitostí experimentovat, možnost přímého pozorování a úzký kontakt se změnami v přírodě během celého roku. Proto chceme v našem programu připomínat, zdůrazňovat a oživovat lidové tradiční zvyky, sepětí člověka s přírodou, abychom v dětech udržovali pocit sounáležitosti s místem, kde se narodily a žijí.

Prioritou našeho programu je pohyb, jako základní potřeba předškolního dítěte. Jsme přesvědčené, že v současné době je třeba u dětí rozvíjet lásku k pohybu. Proto se snažíme klást základy všem sportovním aktivitám / přirozený pohyb venku, běhání, zdolávání nerovností terénu, bobování, plavání, míčovým i jiným pohyb.hrám.

ŠVP respektuje hlavní cíle předškolního vzdělávání

Hlavní cíle programu:

 1. Povzbuzovat děti v dalším rozvoji poznávání a učení
 2. Zlepšovat tělesnou zdatnost, pohybovou kulturu
 3. Spolupracovat s rodinou
 4. Využívat výhodnou polohu MŠ / louky, les, potok, řeka,/ k pozorování přírody /ochrana životního prostředí/

Cílem je naplňování těchto kompetencí

*kompetence k učení

  -seznamujeme děti hravou formou s poznatky z okolního světa , přírody , kultury  

techniky a učíme je  orientovat se v prostředí kterém žijí

- vedeme je k zdravému životnímu stylu,dostatku pohybu, zdravé stravě a psychické pohodě

- podporujeme u dětí tvořivost, experimentování

- rozvíjíme spontánní i vědomé učení, vedeme děti k dokončení práce, k soustředění, k respektování pravidel a pokynů     

- děti motivujeme pochvalou a učíme je hodnotit sami sebe

                                                       

*kompetence k řešení problému

- učíme děti řešit problémy na které stačí,náročnější s pomocí dospělého

- upevňujeme matematické dovednosti a početní představy

- děti vedeme k tomu, že problém se musí řešit

- děti chválíme , chybovat je lidské

*kompetence komunikativní

- rozvíjíme u dětí komunikační dovednosti hovořit ve větách,porozumět slyšenému,

- děti se učí vyjadřovat v oblasti řečové, hudební, výtvarné dramatické

- děti se učí komunikovat s vrstevníky i s dospělými

- u dětí rozšiřujeme předčtenářskou dovednost a rozšiřujeme slovní zásobu

- vedeme děti ke kladnému vztahu ke knihám, učíme je využívat získané informace z knih, encyklopedií

*kompetence sociální a personální

- děti vedeme k samostatnosti, umění vyjádřit svůj názor a nést za své jednání zodpovědnost

- u dětí posilujeme  kladný vztah k vrstevníkům, učíme je ohleduplnosti k druhým, neubližovat si,pomáhat slabším

- děti se podílí na společných pravidlech a dohodnutá pravidla dodržují

- děti vedeme k tomu, chovat se obezřetně v neznámých situacích a umět říci ne,když se mu něco nelíbí

- učíme děti řešit konflikt dohodou,bránit se násilí jiného dítěte,netolerovat ponižování, agresivitu a ubližování

*kompetence činností a občanské

-u dětí posilujeme smysl pro povinnost a odpovědnost

- odpovídat za své chování a jednání

- podporujeme zájem dětí o okolní dění, pracovitost, podnikavost, snažíme se minimalizovat pohodlnost, lenost, lhostejnost, nevšímavost

- učíme se dbát o zdraví a bezpečí svoje i kamarádů

 

Vzdělávání je důsledně zaměřeno na individ. potřeby a možnosti dětí.Využíváme zejména prožitkové učení hrou. Podporujeme dětskou zvídavost. Většina aktivit probíhá formou hry. Uplatňujeme situační učení /dětem srozumitelné. Uplatňujeme aktivity spontánní a řízené, vzájemně provázané a vyvážené. Vhodnou formou je didakticky zacílená činnost, která je motivovaná,činnosti probíhají v menších skupinách popřípadě individuálně. Celoroční témata vystihují hlavní záměry vzdělávací práce mateřské školy. Dále je uč.zpracovávají do dílčích projektů. Nezbytnou součástí práce s projektem je tvořivá improvizace, pružné a citlivé reagování na okamžitou situaci, denní nabídka zajímavého programu. Chceme nacházet nové postupy a formy práce, Zdůrazňujeme především citové zaujetí a přímý styk dítěte s prostředím, zejména přírodou. Důraz klademe na spolupráci s rodiči, důvěru, příjemné klima.

 

 

Charakteristika třídy:

 

Jsme jednotřídní mateřská škola. Pro tento školní rok je zapsáno 21 dětí ve věku od 3- 7 let. Z toho je 16 chlapců a 5 holčiček.

Počet dětí dle věku:

3 – 4 letých      5

4 – 5 letých      8

5 – 7 letých      8

 

Počet dětí dle místa bydliště:

Červená Hora          9

Slatina nad Úpou     3

Žernov                     6

Červený Kostelec    2

Havlovice                1

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

Atmosféra třídy je příjemná, kamarádská. Snažíme se uplatňovat a upevňovat kladné vztahy mezi dětmi, vzájemnou pomoc a spolupráci mezi věkovými skupinami. Třída je v patře budovy, je světlá, slunná, tvořena ze dvou oddělených heren. Jedna herna slouží ke hře a stolování, součástí je televize s DVD přehrávačem, zde děti také odpočívají. Druhá slouží pro hudební a dramatické činnosti.  Je vybavena teplým příjemným kobercem, součástí je skříň na lůžkoviny.    

                                                       

Dílčí projekty

 1. DRAMATICKÁ ŠKOLIČKA ,, KAMÍNEK“

 

Cíl: Rozvíjet v co nejširší míře přirozenou dětskou tvořivost a specifickou muzičnost v kontextu s fantazií, reálným prostředím, reálným prostředím rozvíjet specifiku dětské osobnosti, její jedinečnost a individualitu prostřednictvím tvořivých dramatických činností. Obsahem těchto činností je dramatická hra,založená na cílevědomě volné pohybové činnosti celé skupiny. Dramatická hra je motivací pro doplňující hry a cvičení pohybová, hudebně dramatická a mluvní. Podporovat a odkrývat vlohy a nadání dětí.

Dramatická hra:

A)                                                                                                                                                          - Rozvíjet individuální účast ve hře

-  uvědomovat si svoji roli, postavení

-  nebát se promluvit

- při své roli respektovat druhé

 - navazovat s nimi kontakt v rámci své role

B)

Rozvíjet poznání a procítění některých sociálních oblastí a situací

 • vnímat nerovnováhu ve skupině / nadřazenost,nesmělost/, řešit ji / zastat se slabšího apod./
 • hledat a vnímat tyto situace v literárních dílech / dobro – zlo /, hodnotit jejich řešení
 • nebát se říci svůj názor, obhájit si jej

Pohybové činnosti

 • uvědomit si své vlastní tělo, jeho možnosti a zvláštnosti

Vést

 •  ke správnému držení těla
 •  k rytmickému cítění
 •  k individuálnímu pohybovému projevu
 •  k pohybovému vyjádření pocitů
 •  k pohybu těla jako vyjadřovacímu prostředku zástupnému / pantomima/
 •  získat schopnost aktivně, pasivně se uvolnit

 

C)

Rozvíjet individuálně pohybové dovednosti a schopnosti každého jedince

 

Hudební dramatická činnosti:

Vést

 • k vnímání  hudby jako doprovodu pohybu
 • v kontextu s ní zvládat a rozvíjet jednoduché rytmy, dynamiku, taneční prvky, zpěv
 • vnímat hudbu jako celek, vnímat její náladu a dramatičnost                                                            

Mluvní činnosti

 • rozvíjet a zkvalitňovat slovní zásobu, tvořit správně postavené věty a složitější souvětí
 • v rámci situace využívat slova citově zabarvená
 • spojit slovní projev s pohybem a výrazem tváře
 • mluvit přiměřeně hlasitě srozumitelně
 • vnímat dynamiku řeči, její barvu, obsah v kontextu konkrétní situace /pohádky , real.etudy/
 • umět navázat a vést dialog, respektovat v něm druhé      

Náměty k činnosti:  

Tvořivá dětská hra

Zásobník dramatických her,etud a improvizací

Metodika mluvní výchovy

Receptář dramatické výchovy

Základy dramatické výchovy   

Dětská literatura

V průběhu roku budeme vystupovat pro veřejnost a rodiče

                                                                      

 

 1. Hrajeme si s počítačem

*umíme zapnout a vypnout počítač

*umíme používat myš

*dodržujeme pravidla

      III.GRAFOMOTORIKA

 Cílem je spokojené dítě,které má radost z malování a psaní a které se samostatně rozvíjí, grafické schopnosti se stávají základem pro získání dovedností jako je psaní a čtení. Koncepce: cvičení, která jsou potřebná při nácviku psaní,ale také působí na celkový vývoj dětí.

Jak pomáháme k rozvoji grafomotorických dovedností?

Dostatek příležitostí ke kreslení – volně dostupné tužky, pastelky, papíry. Dítě v kreslení povzbuzovat, oceňovat i dílčí úspěchy, obzvlášť u dětí , u kterých se grafomotorické dovednosti nerozvíjí jako u vrstevníků. U dětí, které mají sníženou koordinaci pohybu se zaměřujeme na hrubou motoriku. Rozvíjení jemné koordinace ruky napomáhají činnosti zaměřené na zvýšené obratnosti jemné motoriky. Důlžitý je dostatek příležitostí k volnému pohybu.

 

Činnosti rozvíjející jemnou motoriku:

Rukodělné činnosti: navlékání korálků,knoflíků,plodů,modelování – hmota se mačká, uždibuje,slepuje,válí, malování prstovými barvami, temperovými a vodovými barvami,obtiskování razítek, mačkání papíru, stříhání a vytrhávání papíru, lepení a skládání papíru.

Úkony spojené se sebeobsluhou: zapínání knoflíků, zipů, navlékání ponožek, oblékání sebe sama nebo panenek.

Stavebnice, společenské hry: práce s různorodými stavebnicemi – je vhodné se vzrůstající koordinací pohybů vyhledávat stavebnice s menšími dílky, skládání kostek, skládání mozaik a společenské hry.

Pomoc při každodenních činnostech: hnětení těsta,vykrajování, míchání, krájení , přesypávání, zamykání, odemykání, rozsvěcení světel, listování v knize po jednotlivých listech, motání klubíček vlny, práce s nářadím.

                                

Dětem od pěti let zařazujeme pravidelná, systematická grafomotorická cvičení. Zpočátku kreslíme vstoje na papír tabuli. Na velký papír kreslíme i v kleče na zemi. Tyto polohy umožňují uvolnění ruky od ramenního kloubu přes loket, zápěstí i záprstí. Používáme různé pracovní listy, trojhranné pastelky a tužky.

Důležité je držení psacího náčiní. Na správný úchop je dobré dbát od počátku, kdy dítě začíná kreslit. V tomto spolupracujeme s rodiči, aby působení na dítě bylo jednotné, snažíme se d. zafixovat špetkový úchop.

 

Dramatická školička a grafomotorika probíhají jednou týdně, kdy se obě uč. překrývají, děti si rozdělují na starší a mladší. Rozdělení je určeno dle směn uč. / ranní směna starší děti, odpolední mladší děti/

                                          

Zásady při práci:

Všechny činnosti by dítě mělo chápat jako hru

Dítě vedeme k soustředěné práci

Úkoly nezadáváme dlouhé, raději méně a častěji

Dopřejeme dítěti na zvládnutí tolik času kolik potřebuje. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 1. Prevence poruch řeči : Ve spolupráci s SPC. Do programu začleňujeme tyto aktivity: dechová cvičení, cvičení polohování a hybnosti jazyka,cvičení mimických svalů, cvičení na uvolňování mluvidel. Tyto jazykové chvilky realizují obě učitelky během dne.
 2. Předplavecký  výcvik : Ve spolupráci  s Plaveckou školou Náchod. Kurzu se zúčastňují předškolní děti
 3. Lyžařský výcvik : lyžařská škola Jánské Lázně
 4. Hravá angličtina , novinka pro tento rok, v odpoledních hodinách jednou za týden

 

Tyto doplňkové programy nijak nenarušují hlavní vzdělávací nabídku, ale smysluplně a účelně ji doplňuji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dráček Horáček jde s námi za dalším poznáním

 

 

 1. Dráček Horáček ve světě lidí

 

 

Charakteristika bloku :

Rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navozování rozvíjení vztahů k druhým lidem a kamarádům

 

 

Cíle:     Získávání citové samostatnosti

            Rozvíjet schopnost, žít ve společenství ostatních lidí

            Přijímání základních hodnot společenství

            Rozvíjet dovednosti komunikovat s ostatními

            Seznamování se s pravidly společenského soužití, prohlubovat je a upevňovat v rámci skupiny

            Rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé motoriky

            Rozvoj tvořivých řečových schopností, jazykových a komunikativních dovedností

            Rozvoj kooperativních dovedností

            Učit se rozlišovat co je správné, nesprávné,co se smí a nesmí v dané skupině,dál

            předvídat  důsledky svého jednání a chování

            Rozvíjet řečové a jazykové schopnosti a dovednosti

            Vytvářet zdravé životní návyky a postoje

 

 

Vzdělávací obsah:  Je domeček plný dětiček, Dej mi ruku, dám ti svou,Paci ,paci pacičky… Místo kde žiji,  Čas, Práce lidí

 

Očekávané výstupy:

 • Naučit se zpaměti krátké texty
 • Zachytit své prožitky výtvarně, hudebně pohybovou improvizací,hrou na tělo
 • Chápat prostorové pojmy
 • Sladit pohyb s rytmem
 • Umět se orientovat v prostoru 
 • Při rozhovorech počkat až druhý domluví
 • Zvládnout základní hygienické návyky a oblékání
 • Dodržovat dohodnutá pravidla a řídit se jimi
 • Podílet se na dění ve třídě,spolupracovat
 • Uvědomovat si co je zdravé a co škodí
 • Učit se vzájemně domluvit a řešit spory
 • Zvládat jednoduchou motoriku, správně zacházet s výtvarným materiálem a pomůckami.
 • Pracovat ve skupině, umět se vzájemně domluvit, tolerovat se
 • Prakticky využívat zákl.číselené a matematické pojmy
 • Pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností
 • Být citlivé ve vztahu k ostatním dětem

 

Navrhované činnosti

 • Hudebně pohybové hry
 • Rozhovory , diskuze, vyprávění
 • Zpěv a recitace
 • Grafomotorická cvičení
 • Třídění, porovnávání
 • Prohlížení knih k tématu
 • Vyjádřit hudbu pohybem – improvizace
 • Vycházky do lesa, na louky, k řece
 • Koláže, práce s barvou, lepení, vystřihování
 • Zdolávání překážek v terénu i ve třídě
 • Nácvik básní i písní
 • Poslech čtených i vyprávěných pohádek a příběhů

 

 1. Dráček Horáček poznává přírodu

 

Charakteristika bloku:

Osvojit si poznatky o světě a životě, vytvořit povědomí o přírodním prostředí a přírodních jevech, o rozmanitosti vývoje a neustálých proměnách, umět charakterizovat roční období.

Vzdělávací obsah: Co všechno máme v kuchyni, Barevný podzim,Malování paní zimy, Jak kapka vody cestovala, Oheň, nebezpečný přítel lidí, Když jaro zaťuká, Od potůčku k oceánu, Tajemství lesa, Když jaro zaťuká, Podzemní semínkové království,Léto naše nejmilejší

 

Konkretizované výstupy:

 • Rozvoj a užívání všech smyslů
 • Rozvoj komunik.schopností a jazykové dovednosti
 • Rozvoj fantazie a představivosti , mravního a estetického vnímání a cítění
 • Vytvořit povědomí o sounáležitosti s živou a neživou přírodou
 • Vnímat a rozlišovat vůně, chutě, třídit a identifikovat hmatové věmy
 • Vyjadřovat samostatné myšlenky, poznatky a vlastní nápady
 • Být citlivým ve vztahu k přírodě, vnímat změny v ní a dávat tyto změny do souvislostí se svými vědomostmi a poznatky
 • Vědět, že je třeba přírodu chránit, jako něco potřebné a vzácné a tak se také chovat
 • Vnímat krásu přírody, učit se jí hledat v každém momentu, poznávat ji a vnímat v písních, pohádkách, obrazech a ve všem krásném

 

Navrhované činnosti:

 • Vycházky v okolí MŠ – po loukách s herbářem
 • Vyhledávání rostlin podle obrázků
 • Pozorování stromů, keřů, během celého roku
 • Zamykání a odemykání přírody – víly Jarka a Bělinka
 • Výtvarné činnosti s použitím přír.matriálů – plody , listy, trávy, ovoce , zelenina
 • Koláže
 • Setí semínek, pozorování růstu, pokusy
 • Pozorování vody , vycházka k řece
 • Dramatické pokusy se sněhem, rampouchem a ledem
 • Uklízení lasa
 • Výstavy – ovoce a zeleniny ve školce, ve Slatině n. Úpou
 • Encyklopedie, kalendář, knihy                   18.
 • Pokusy

                                  

 

 1. Dráček Horáček poznává sváteční tradice u nás doma

 

Charakteristika programu:

Chceme u dětí vytvářet základy estetického vztahu ke kultuře a umění, tradicím a zvykům.

 

Cíle:

 • Seznámit děti s tradicemi naší země, uvědomit si vliv tradic na psych.pohodu a sounáležitost k rodině, třídě
 • Rozšiřování obzorů o lidové tradice a zvyky, získat povědomí o vlastní sounáležitosti se světem a kulturou naší země
 • Seznámit děti s pohádkami, získat vztah k ústní slovesnosti, literatuře i divadlu, prostřednictvím pracovních a dalších činností
 •  Uvědomování si lidských vlastností /dobro, zlo, chytrost, hloupost ,pýcha…/ na základě vnímání obsahu pohádek vyjadřovat své pocity
 • Vnímat pozitivní atmosféru radovat se
 • Rozvoj a kultivace slovního projevu, dramatického, hudebního i fantazie
 • Rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání
 • Rozvoj prosociálních postojů / citlivost, tolerance, přizpůsobení se ve skupině/
 • Vytvoření základů pozitivních postojů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností tyto postoje a vztahy vyjadřovat a projevovat

 

 

Vzdělávací obsah: Posvícení u nás na vsi, Adventní čas,Čertík ve školce,

Vánoční čas, Karnevalové veselí, Z pohádky do pohádky,dračí cestou – tam a zpátky,Velikonoční čas – pomlázka, Den dětí, Pro tebe maminko,Rodina a domov

 

Konkretizované výstupy:

 • Rozvíjet řečové a jazykové dovednosti
 • Posilovat přirozené poznávací city / zvídavost a zájem/
 • Rozvíjet estetické vnímání
 • Projevovat zájem o knihu, soustředěně poslouchat čtené
 • Pozorovat změny v přírodě , přechod od zimy k jaru
 • Najít a slovně vyjádřit, popsat první příznaky jara, vnímat krásu přírody
 • Při slovním vyjádření používat slov citově zabarvených
 •  
 • Vážit si a znát význam lidské práce, znát a poznat různé profese, seznámit se s pracemi v dnešní době už méně známé ú Tkadlec, hrnčíř, švec, přadlena/
 • Seznamovat se a prohlížet si knihy jako zdroj informací, fantazie. Poznat některé autory a ilustrátory a jejich díla.
 • Rozvoj pohybových schopností / koordinace rozsah a zdokonalování pohybového aparátu/
 • Rozvoj komunikativních dovednosti, kultivovanost slovního projevu
 • Posilování prosociálního cítění
 • Vytvoření základů aktivních postojů k životu
 • Být citlivý k živé i neživé přírodě
 • Výtvarné zpracovat prožitky
 • Těšit se z hezkých zážitků čarodějného dne
 • Rozvoj a užívání všech smyslů
 • Rozvíjení řečových schopností, kultivace projevu
 • Rozvíjet schopnost žít ve společenství lidí a přináležet k němu
 • Uvědomění si vlastní identity
 • Vnímat, že svět má svůj řád, je nekonečně různorodý a rozmanitý, vnímat, že vše kolem se mění, vyvíjí a pohybuje

 

 • Pochopit, že každý má ve společenství svoji roli, podle které je třeba se chovat
 • Utvořit si vlastní představu o pravidlech chování  a společenských normách / úcta k dospělým, k starším/ chovat se a jednat s ohledem na druhé
 • Uvědomovat si nebezpečí, které nám hrozí při pobytu u vody

 

Navrhované činnosti:

 • Vycházky do přírody s atlasem rostlin
 • Výstavka knih, které mají děti nejraději, předčítání
 • Pečení koláčů
 • Besídka na rozvěcení vánočních stromů na Žernově a v Červené Hoře
 • Zdobení stromečku pro zvířátka
 • Sněhovou cestou po dračích stopách, za Horáčkem
 • Karneval
 • Vynášení zimy
 • Slavíme koledu ve školce
 • Učíme se čarovat / čarodějné odpoledne/
 • Den dětí  společně s dětmi z  Olešnice
 • Sportovní odpoledne pro tatínky
 • Besídka pro maminky

 

 1. Dráček Horáček poznává zvířata

 

Charakteristika bloku:

Poznat a pojmenovat zvířata, seznamovat se s jejich zákl.vlastnostmi, ja o ně pečujeme, co potřebují k životu.

 

Cíle:

 • Osvojování si základních poznatků o živé přírodě kolem nás, seznamovat se s ní a respektovat jí a chránit, uvědomovat si, že žijeme ve společném světě a jeden druhému jsme užiteční
 • Rozvoj paměti, posilování zvídavosti, zájmu a radosti z objevování
 • Rozvoj řečových a jazykových dovedností
 • Učit se zodpovědnosti v chování , jednání k živým tvorům

                                                          

Vzdělávací obsah:  Za plotem je les,  S Žofkou za kamarády v ZOO, Jak to bylo s pejskem a kočičkou,Vodní království a kdo tam žije, Doba ledová a dinosauři

           

Konkretizované výstupy:

 • Umět správně poznat a pojmenovat některá zvířata, vědět jak a kde žijí
 • Osvojení si poznatků o prostředí kde žijí
 • Třídit a znát některé slovní pojmy / cizokrajná, domácí, volně žijící , chráněná../
 • Vědět, že je potřeba zvířata chránit, ale také je respektovat v jejich ppřirozeném teritoriu
 • Učit se správně ke zvířatům chovat, vědět o nebezpečí k nám lidem a chránit sebe sama a respektovat se navzájem
 • Upevňování a rozvíjení fyzické zdatnosti
 • Umět vnímat zvířata esteticky a vnímané vyjádřit výtvarně, dramaticky, pohybově
 • Rozvoj kooperativních činností
 • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností / výslovnost , vyjadřování

 

Navrhované činnosti:

 • Přirozené pozorování blízkého prostředí a život v něm ve všech ročních dobách
 • Poučení o možných nebezpečných situacích při kontaktu se zvířaty
 • Návštěva kravína
 • Výcvik  psů na Žernově
 • Výlet do ZOO                                  
 • Prohlížení knížek, Časopisů, encyklopedií, filmy, pohádky
 • Prohlídka krmelce v různých období
 • Činnosti přispívající k péči o živou přírodu
 •  Chovatelské činnosti – staráme se o šneka ve třídě
 • Spontánní hra, hra se zvířátky
 • Grafomotorika
 • Námětové a pohybové hry

 

 1. Dráček Horáček poznává náš domov

Charakteristika bloku:

Tímto chceme dětem přibližovat život na zemi, vliv člověka na životní prostředí. Přivést děti k poznání, že život na zemi je krásné místo k životu, mít povědomí o světadílech, zemích, mořích a oceánech. Poznávat naší vesnici , okolí, mít krásný vztah k našemu kraji a místu bydliště.

 

Cíle:

 • Osvojení si věku přiměřených poznatků a dovedností
 • Osvojení si poznatků , které předcházejí čtení a psaní
 • Posilování přirozených poznávacích citů / zvídavost, radost z objevování/
 • Vytváření základů pro práci s informacemi
 • Poznávání sebe sama, uvědomnění si vlastní identity
 • Získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • Rozvoj komunikativních dovedností, verbálních i neverbálních
 • Seznamovat se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž žije
 • Seznamovat s místem a prostředím, ve kterém dítě žije

 

Vzdělávací obsah:  Naše vesnice Červená Hora, Naše Česká republika, Hrady a zámky kolem nás, Celá naše zeměkoule

 

Konkretizované výstupy:

 

 • Mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho s čím se v praxi setkává, co kolem sebe vidí ,co prožívá
 • Uvědomit si, že svět přírody a lidí je na různých částech planety různorodý a pestrý
 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • Osvojení si věku přiměřených a praktických dovedností
 • Osvojení si některých dovedností, které předchází čtení a psaní
 • Vytváření základů pro práci s informacemi
 • Vyvinout volní úsilí soustředit se na činnost a její dokončení
 • Chápat prostorové vztahy,časové pojmy
 • Chápat základní číselné a matematické pojmy, matematické souvislosti
 • Řešit problémy,úkoly a situace , myslet kreativně
 • Podílet se na organizaci her a činností
 • Zachytit a vyjádřit své prožitky pomocí různých činností / výtvarných, hudebních, dramatických../

Navrhované činnosti:

 • Obrázky, fotografie z naší vesnice, okolních obcí i měst
 • Vycházky do blízkého okolí
 • Rozvíjení orientace v obci
 • Hry a praktické činnosti s mapami
 • Pracovní a výtvarné činnosti
 • Procházka zřícenině hradu
 • Celodenní výlet
 •  Námětové hry
 • Vystoupení pro důchodce
 • Rozsvěcení stromu

 

 1. Dráček Horáček poznává člověka

Charakteristika bloku:

Děti poznávají své tělo a jeho schopnosti, získávají povědomí o významu zdravé výživy, zdraví člověka. Uvědomují si jakými schopnostmi člověk disponuje- řeč, smysly, rozum.Chceme děti seznamovat s prací dospělých, významem a užitku některých povolání , že práce své i druhých je třeba si vážit.

 

Cíle:

 • Uvědomění si vlastního těla
 • Osvojení si věku přiměřených dovedností
 • Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody
 • Rozvoj komunikativních dovedností
 • Zpřesňování smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému
 • Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích z druhými dětmi i dospělými

 

Vzdělávací obsah: Byl jednou jeden život, Dobrý den pane doktore, Bojovníci vitamíny, Ten dělá to a ten zas tohle

Konkretizované výstupy:

 • Zachování si správného držení těla
 • Pojmenovat části lidského těla a některé orgány
 • Znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem
 • Mít povědomí o důležitosti aktivního pohybu a zdravé výživy
 • Vézt rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slově reagovat
 • Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech / konstrukt. hudebních, výtvarných, pohybových a dramatických/
 • Přemýšlet , uvažovat a své myšlenky i úvahy vyjádřit
 • Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku
 • Postupovat a učit se podle pokynů

Navrhované činnosti:

 • Prohlížení knih a encyklopedií
 • Sledování některých dílů ,, Byl jednou jeden život“
 • Námětové hry
 • Prohlídka Obchodu,  Návštěva v keramické dílně
 • Grafomotorická cvičení
 • Praktické hry – ošetření zranění
 • Prohlídka lékárničky
 • Činnosti zaměřené k poznání lidského těla

 

 1. Dráček Horáček cestuje po světě

Charakteristika bloku:

Budeme se učit znát dopravní prostředky, jejich význam pro člověka, účel a místo pohybu, Vědět o existenci dopravních značek . Uvědomovat si pravidla bezpečnosti silničního provozu, chápat souvislosti mezi příčinou a následkem, uvědomění si rozdílu mezi cestováním dříve a dnes, cestování v různých zemích světa, vynálezy a vliv dopravy na životní prostředí.

Cíle:

 • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
 • Rozvoj tvořivosti
 • Osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci / abeceda, čísla/
 • Rozvoj kooperativních dovedností
 • Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturnim i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 • Pochopení,že že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

 

Vzdělávací obsah: Zeměkoule – to je koule,  Cestujeme po souši,po vodě, pod vodou, vzhůru do oblak, Divím se , divím se divům světa,

 

Konkretizované výstupy:

 • Zvládnout zákl.pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
 • Zvládnout lokomoci a další polohy a pohyby těla
 • Chápat prostorové vztahy, elementární časové pojmy
 • Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky
 • Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku
 • Chápat základní číselné a matematické pojmy, matemat.souvislosti
 • Řešit problémy, ůkoly a situace, myslet kreativně
 • Podílet se na organizaci hry a činnosti
 • Zachytit a vyjádřit své prožitky
 • Vyjadřovat své představy pomocí různých technik

 

Navrhované činnosti:

 • Konstruktivní a grafické činnosti
 • Manipulační cvičení a úkony  s pomůckami, předměty , náčiním
 • Grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen
 • Prohlížení knížek Atlasu světa, globusu, encyklopedií
 • Spontánní hry, námětové hry a činnosti podporující tvořivost, představivost a fantazii
 • Výlety po okolí
 • Hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní
 • Návštěva dopravního hřiště
 • Dopoledne s policií